Dariusz Rosati

Biografia

Urodzony 8 sierpnia 1946 roku w Radomiu, od 1950 roku mieszka w Warszawie.  W 1964 roku ukończył XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti w Warszawie, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - SGH).  Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra nauk ekonomicznych w 1969 roku rozpoczął pracę w Alma Mater jako asystent.  W 1973 roku obronił pracę doktorską z zakresu teorii podejmowania decyzji, a w 1978 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy na temat prognozowania w handlu zagranicznym. Od 1990 roku profesor tytularny w SGH.  Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego. 

W latach 1970-1990 odbył szereg stażów krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. W latach 1978-1979 pracował jako konsultant w dziale bankowości międzynarodowej w centrali Citibank w Nowym Jorku (USA). Był wielokrotnie ekspertem organizacji międzynarodowych (UNIDO, Bank Światowy, Komisja Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy). W 1985 roku założył oraz został pierwszym dyrektorem Instytutu Gospodarki Światowej w SGH (d. SGPiS). W latach 1986-1987 obejmował stanowisko profesora wizytującego na Uniwersytecie w Princeton (USA). W latach 1988-1991 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W latach 1989-1993 partner w firmie consultingowej TKD – Ernst & Young Poland. Od 2003-2005 rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie profesor w Szkole Głównej Handlowej.

Od 1969 roku Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1987-1990 uczestniczył w pracach Komisji ds. Reformy Gospodarczej, a w latach 1988-1989 był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów. Od 1994-1997 członek Rady Strategii Gospodarczej przy Radzie Ministrów.  W latach 1998-2001 członek rady programowej International Exchange Program (IREX) w Waszyngtonie.  Od 1999 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, a także członek European Economic Association i European Association of Comparative Economic Studies. W latach 2001-2003 członek grupy doradców ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Od 2011-2013 był członkiem Rady Programowej Bruegel Institute w Brukseli. Do 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Baltic Business Forum.  W 2016 roku został członkiem zespołu doradców ekonomicznych Platformy Obywatelskiej RP.

W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (Szwajcaria) jako szef sekcji krajów Europy Środkowo –Wschodniej. Od grudnia 1995 do października 1997 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej I kadencji. W latach 2004-2009 oraz 2014-2019 Poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji.  W obydwu kadencjach zasiadał w Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON). Ponadto podczas VIII kadencji PE (w 2017 roku) objął funkcję Przewodniczącego Delegacji do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina. Był koordynatorem i rzecznikiem największej grupy politycznej w PE – Europejskiej Partii Ludowej – w Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA) oraz w Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania (TAX3). Od 2011-2014 roku sprawował mandat Posła na Sejm RP VII kadencji oraz Przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W 2019 roku ponownie został Posłem na Sejm RP. Obecnie zasiada w Komisji ds. Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych, Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego, a także jest Przedstawicielem Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Autor ponad 260 prac naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu innych publikacji, wydanych m.in. w języku polskim, angielskim, rosyjskim. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981), a także Orderami Zasługi Francji, Włoch, Grecji, Ukrainy i Litwy.